Hiriira Dhimma Asylum Irratti

EVENT DETAILS :

  • Start Date:19-01-2017
  • End Date:19-01-2017
  • Start Time:13:00
  • End Time:17:00
  • Location:Den Haag

Rakkoo Oromoonni waraqaa dhaban keessa jiran qajeelatti hubachuu fi haala kamiin dhimmi Oromoo mootummaa kana (IND) birratti  xiyyeeffannaa gayaa akka argatu gochuun dada’amu irratti mari’achuu.